قرار دادن شماره موبایل، Gmail و اعداد هنگام ثبت نام باعث حذف و اخراج کاربر خواهد شد. در هنگام ثبت نام دقت کنید و یک نام کاربری معتبر انتخاب کنید.
تبلیغات سایت

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک
 • :fardaforum.ir (110)
  Fardaforum.ir (110)
  Fardaforum.ir (110)
 • :jhsdhugW:
  JhsdhugW
  JhsdhugW
 • :26:
  26
  26
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :fardaforum.ir (309)
  Fardaforum.ir (309)
  Fardaforum.ir (309)
 • :4u2ap3b:
  4u2ap3b
  4u2ap3b
 • :3384:
  3384
  3384
 • :fardaforum.ir (35):
  Fardaforum.ir (35)
  Fardaforum.ir (35)
 • :fardaforum.ir (172)
  Fardaforum.ir (172)
  Fardaforum.ir (172)
 • :002:
  002
  002
 • :70:
  70
  70
 • :b63:
  B63
  B63
 • :fardaforum.ir (96):
  Fardaforum.ir (96)
  Fardaforum.ir (96)
 • :jhsdhugU:
  JhsdhugU
  JhsdhugU
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :fardaforum.ir (302)
  Fardaforum.ir (302)
  Fardaforum.ir (302)
 • :004:
  004
  004
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :fardaforum.ir (31):
  Fardaforum.ir (31)
  Fardaforum.ir (31)
 • :fardaforum.ir (162)
  Fardaforum.ir (162)
  Fardaforum.ir (162)
 • :2LJ6NNA:
  2LJ6NNA
  2LJ6NNA
 • :52:
  52
  52
 • :b62:
  B62
  B62
 • :fardaforum.ir (95):
  Fardaforum.ir (95)
  Fardaforum.ir (95)
 • :jhsdhufS:
  JhsdhufS
  JhsdhufS
 • :22:
  22
  22
 • :a:
  A
  A
 • :fardaforum.ir (264)
  Fardaforum.ir (264)
  Fardaforum.ir (264)
 • :001 (24):
  001 (24)
  001 (24)
 • :129fs4252631:
  129fs4252631
  129fs4252631
 • :fardaforum.ir (25):
  Fardaforum.ir (25)
  Fardaforum.ir (25)
 • :fardaforum.ir (157)
  Fardaforum.ir (157)
  Fardaforum.ir (157)
 • :49:
  49
  49
 • :b41:
  B41
  B41
 • :fardaforum.ir (92):
  Fardaforum.ir (92)
  Fardaforum.ir (92)
 • :jhsdhufE:
  JhsdhufE
  JhsdhufE
 • :20:
  20
  20
 • :67500000:
  67500000
  67500000
 • :fardaforum.ir (263)
  Fardaforum.ir (263)
  Fardaforum.ir (263)
 • :(s493):
  (s493)
  (s493)
 • :108:
  108
  108
 • :fardaforum.ir (23):
  Fardaforum.ir (23)
  Fardaforum.ir (23)
 • :fardaforum.ir (152)
  Fardaforum.ir (152)
  Fardaforum.ir (152)
 • :45:
  45
  45
 • :b35:
  B35
  B35
 • :fardaforum.ir (88):
  Fardaforum.ir (88)
  Fardaforum.ir (88)
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :18:
  18
  18
 • :382219_showersmile:
  382219 Showersmile
  382219 Showersmile
 • :fardaforum.ir (245)
  Fardaforum.ir (245)
  Fardaforum.ir (245)
 • :2:
  2
  2
 • :97:
  97
  97
 • :fardaforum.ir (21):
  Fardaforum.ir (21)
  Fardaforum.ir (21)
 • :fardaforum.ir (143)
  Fardaforum.ir (143)
  Fardaforum.ir (143)
 • :44:
  44
  44
 • :b33:
  B33
  B33
 • :fardaforum.ir (85):
  Fardaforum.ir (85)
  Fardaforum.ir (85)
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :17:
  17
  17
 • :190513_163fs478222:
  190513 163fs478222
  190513 163fs478222
 • :fardaforum.ir (220)
  Fardaforum.ir (220)
  Fardaforum.ir (220)
 • :-2-41-:
  2 41
  2 41
 • :95:
  95
  95
 • :fardaforum.ir (11):
  Fardaforum.ir (11)
  Fardaforum.ir (11)
 • :fardaforum.ir (134)
  Fardaforum.ir (134)
  Fardaforum.ir (134)
 • :43:
  43
  43
 • :b31:
  B31
  B31
 • :fardaforum.ir (64):
  Fardaforum.ir (64)
  Fardaforum.ir (64)
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :17(02):
  17(02)
  17(02)
 • :162520_girl_dance:
  162520 Girl Dance
  162520 Girl Dance
 • :fardaforum.ir (208)
  Fardaforum.ir (208)
  Fardaforum.ir (208)
 • :3:
  3
  3
 • :0089 (2):
  0089 (2)
  0089 (2)
 • :b100:
  B100
  B100
 • :fardaforum.ir (125)
  Fardaforum.ir (125)
  Fardaforum.ir (125)
 • :38:
  38
  38
 • :b30:
  B30
  B30
 • :fardaforum.ir (62):
  Fardaforum.ir (62)
  Fardaforum.ir (62)
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :16:
  16
  16
 • :125913_66039bc7722b
  125913 66039bc7722baebe
  125913 66039bc7722baebe
 • :fardaforum.ir (206)
  Fardaforum.ir (206)
  Fardaforum.ir (206)
 • :-2-37-:
  2 37
  2 37
 • :84:
  84
  84
 • :b97:
  B97
  B97
 • :fardaforum.ir (120)
  Fardaforum.ir (120)
  Fardaforum.ir (120)
 • :32:
  32
  32
 • :b20:
  B20
  B20
 • :fardaforum.ir (53):
  Fardaforum.ir (53)
  Fardaforum.ir (53)
 • :hand:
  Hand
  Hand
 • :15:
  15
  15
 • :52680:
  52680
  52680
 • :fardaforum.ir (195)
  Fardaforum.ir (195)
  Fardaforum.ir (195)
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :78:
  78
  78
 • :b93:
  B93
  B93
 • :fardaforum.ir (117)
  Fardaforum.ir (117)
  Fardaforum.ir (117)
 • :31:
  31
  31
 • :b7:
  B7
  B7
 • :fardaforum.ir (52):
  Fardaforum.ir (52)
  Fardaforum.ir (52)
 • :fardaforum.ir (325)
  Fardaforum.ir (325)
  Fardaforum.ir (325)
 • :14:
  14
  14
 • :7165:
  7165
  7165
 • :fardaforum.ir (189)
  Fardaforum.ir (189)
  Fardaforum.ir (189)
 • :0[:
  0[
  0[
 • :75:
  75
  75
 • :b82:
  B82
  B82
 • :fardaforum.ir (116)
  Fardaforum.ir (116)
  Fardaforum.ir (116)
 • :30:
  30
  30
 • :B0000000:
  B0000000
  B0000000
 • :fardaforum.ir (313)
  Fardaforum.ir (313)
  Fardaforum.ir (313)
 • :13:
  13
  13
 • :3719_washmachine:
  3719 Washmachine
  3719 Washmachine
 • :fardaforum.ir (44):
  Fardaforum.ir (44)
  Fardaforum.ir (44)
 • :fardaforum.ir (180)
  Fardaforum.ir (180)
  Fardaforum.ir (180)
 • :1:
  1
  1
 • :71:
  71
  71
 • :b80:
  B80
  B80